شرکت یاراپویش ایرانیان در گروه تولید کننده های موفق ایران برای رشد و پیشرفت امور جاری  و تولید در فاز های بعدی اقدام به جداسازی دو بخش بازرگانی و مالی از یکدیگر کرده تا بر اساس اهداف متمرکز هر کدام از دپارتمان ها با مدیریت مستقل و کارشناسان باتجربه چه در امر تهیه مواد اولیه و چه در نحوه محاسبه بهای تمام شده بتوانند کالای ایرانی را طبق استاندارد جهانی با ارزانترین نرخ عرضه کنند .

از این روز شما می توانید از صفحات مربوطه بخش بازرگانی و مالی با مدیران در ارتباط باشید .