در دفتر فروش مرکزی شرکت یاراپویش ایرانیان کارشناسان فروش در سه گروه اقدام به ارائه خدمات فروش میکنند .

 

1- کارشناس فروش فنی

2- کارشناس ارشد فروش

3- کارشناس فروش

به منظور ایجاد تسهیل در روند بازاریابی و فروش